Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky (www.redmeat.cz) jsou provozovány právnickou osobou Red Meat s.r.o., Mánesova 1066/34, Praha 2, IČ: 07731957, DIČ: CZ07731957. Součástí těchto webových stránek jsou formuláře (objednávkový a kontaktní), které slouží k tomu, abychom mohli lépe poskytovat naše služby a mohli provozovat e-shop.

Pro poskytování těchto služeb a pro provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“). Při zpracovávání osobních údajů se řídíme jak GDPR, tak i dalšími vnitrostátními a mezinárodními předpisy.

Účelem tohoto prohlášení je srozumitelně seznámit vás, zákazníky, o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

1. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme:

 • Všeobecné osobní údaje (zejména vámi uvedené jméno a vámi uvedená emailová adresa) za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky, informování o stavu objednávky, případně i za účelem vyřešení nejasností souvisejících s vaší objednávkou,
 • údaje o transakcích za účelem vyřizování objednávek
 • údaje o zájmech a návycích za účelem zobrazení vhodného a zajímavého obsahu
 • údaje o aktivitě na naší webové stránce za účelem porozumění našim návštěvníkům a jejich chování na naší stránce,
 • údaje o jedinečných adresách IP na jednotlivých zařízeních za účelem prevence a boje proti zneužívání a nezákonným činnostem.

Osobní údaje dále zpracováváme pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (zejména pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

1.1 Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – tedy takové zpracování, které je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy a o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – pro splnění našich právních povinností.

1.2 Komu můžeme údaje o vás zpřístupnit?

Osobní údaje zpřístupňujeme v obvyklém rozsahu těmto osobám:

 • osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • osoby podílející se na zajištění provozu služeb,
 • osoby zajišťující marketingové služby.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu naším právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb.

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

1.3 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

2. Obchodní sdělení (newslettery)

Pokud jste si objednali náš produkt a nezakázali jste nám to při nákupu tím, že jste nezaškrtli checkbox na konci objednávkového nebo kontaktního formuláře, můžeme vaši e-mailovou adresu použít pro rozesílku našich novinek. Máme tak možnost zasílat vám na emailovou adresu nevyžádaná obchodní sdělení až do doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas.

Posílat tato obchodní sdělení nám umožňuje ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni, a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám obchodní sdělení zasílali.

U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím.

Z rozesílky se můžete rovněž kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu info@redmeat.cz

3. Co byste dále měli vědět?

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

4. Soubory cookies 

4.1 Co jsou soubory cookies a k čemu se využívají?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Další informace o cookies lze nalézt například zde.

4.2 Jaké používáme na našich stránkách cookies?

Funkční cookies – jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Analytické/statistické cookies – umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky; pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Marketingové cookies – používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

4.3 Cookies třetích stran

Naše webová stránka využívá monitorovací programy jako například Google Analytics, Google AdWords nebo Facebook Pixel, které rovněž využívají cookies za účelem ukládání dat o návštěvnících. Získané údaje mají možnost sdílet s námi, jakož i využít k zobrazování relevantního obsahu na sociálních médiích jako například Facebook nebo Google. Součástí marketingových aktivit je možnost využít obsah ze sociálních médií, například ze služeb společnosti Facebook nebo Google. Pokud se rozhodnete kliknout na tento obsah na sociálních médiích, třetí strany Vaše chování zaznamenají a sociální média je mohou přidat na Váš profil na sociálních médiích. Zpracování dat na sociálních sítích nespadá pod naše působení a je výlučnou součástí vztahu mezi Vámi a daným sociálním médiem.

 

4.4 Jak omezit soubory cookies?

Souhlas s použitím cookies může být vyjádřen prostřednictvím “Přijmout” obsaženého v tzv. cookies liště. Pokud si nepřejete, abychom o Vás zaznamenávali a uchovávali údaje, můžete si soubory cookies deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Způsob deaktivace závisí na typu vašeho prohlížeče.

5. Poučení o vašich právech podle GDPR

Upozorňujeme vás, že u naší společnosti, jakožto u správce vašich osobních údajů, máte právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme – máte tedy právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
 • požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné; s ohledem na účel zpracování máte v některých případech také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů (podle čl. 16 GDPR),
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které automaticky strukturovaně zpracováváme a právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR, a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Případné žádosti o uplatnění některého z výše uvedených práv, posílejte na emailovou adresu info@redmeat.cz

Pokud od vás obdržíme žádost, ve které budete uplatňovat některé z výše uvedených práv, budeme vás následně informovat o tom, jak jsme s vaší žádostí naložili, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Upozorňujeme vás, že v určitých případech stanovených GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti vaší žádosti vyhovět – zejména, bude-li vaše žádost zjevně nedůvodná, nepřiměřená nebo se opakuje.

V takových případech vám můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět

Pokud obdržíme vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

V neposlední řadě vás informujeme, že může docházet k profilování (tedy automatizovanému zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě).

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29. 6. 2023.

cart

Přidáno do košíku.